Nadzór-Doradztwo-Szkolenia BHP P.Poż.
Bieszczadzka 7/4
59-300 Lubin

kom. 605 640 622
kom. 728 330 268
kom. 605 899 508

nadzór budowlany biuro projektowe doradztwo odzież ochronna bezpieczeństwo pracy
MENU > Oferta

Szkolenia, obsługa firm w zakresie BHP


BHP Lubin
Z myślą o Klientach stworzyliśmy bogatą ofertę skierowaną zarówno do dużych, jak i małych przedsiębiorstw. Specjalizujemy się nie tylko w przeprowadzaniu szkoleń BHP, ale również w kompleksowej obsłudze firm w tym zakresie. Oferujemy Państwu: 


SZKOLENIA STACJONARNE

 • Szkolenie wstępne- jest to rodzaj kursu, który odbyć muszą zarówno nowi pracownicy, jak i studenci pracujący w ramach praktyk w danym miejscu pracy. Szkolenia wstępne często nazywane są również instruktażem ogólnym. Bez odbycia szkolenia wstępnego pracownik nie ma prawa przystąpić do wykonywania swoich zajęć, dlatego tak ważne jest, by pamiętać o skierowaniu nowozatrudnionej osoby na ten typ instruktażu.
 • Szkolenia okresowe - ten typ szkoleń przeprowadzany jest wobec osób, które objęły stanowisko robotnicze, administracyjno-biurowe lub zostały zatrudnione na stanowisku technologa bądź organizatora produkcji w przeciągu 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy.


Szkolenia okresowe przeprowadzane są również w stosunku do pracodawców oraz osób kierujących pracownikami w przeciągu maksymalnie 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy danej osoby na tym stanowisku.


Celem przeprowadzania tego typu szkoleń jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy nabytej, dotyczącej zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzanie szkoleń BHP jest bowiem nieodłącznym składnikiem funkcjonowania każdej firmy.WAŻNE: Zgodnie z Kodeksem Pracy wszelkie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być przeprowadzane zarówno w godzinach pracy, jak i na koszt pracodawcy. Od powyżej reguły nie przewiduje się wyjątków.


Ważną informacją jest cykliczność szkoleń okresowych: - wobec pracowników na stanowiskach robotniczych przeprowadzane są nie rzadziej niż raz na 3 lata w formie instruktażu; - wobec pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, technologów, organizatorów produkcji, pracodawców oraz osób kierujących pracownikami szkolenia te muszą być przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat w formie kursu.Korzyści zapewniane w ramach szkolenia:

 • Wieloletnie doświadczenie i dbałość o klienta sprawiają, że jako firma będąca organizatorem szkoleń zapewniamy indywidualne i precyzyjne przygotowanie kursów dla określonych grup stanowisk. 
 • Posiadamy jednocześnie merytoryczną i dydaktyczną wiedzę w zakresie prawa pracy, BHP, PPOŻ oraz udzielania pierwszej pomocy.
 • Naszym zleceniobiorcom gwarantujemy nie tylko właściwy i zgodny z wszelkimi normami przebieg szkolenia, ale również sporządzenie dokumentacji w postaci: programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów, jak również rejestru wydawanych zaświadczeń.

NOWOŚĆ! SZKOLENIA ZDALNE

Jako nowoczesne przedsiębiorstwo wychodzimy naprzeciw potrzebom naszym klientów oferując szkolenia w systemie e-learningowym (czyli samokształcenia kierowanego). Szkolenia skierowane są do następujących grup:

1. pracownicy administracyjno-biurowi (koszt: 30 zł, okres ważności: 5 lat),

2. pracodawcy oraz pozostałe osoby kierujące pracownikami (koszt: 60 zł, okres ważności: 5 lat)

3. pracodawcy pełniący obowiązki służby BHP (koszt: 150 zł, okres ważności: 5 lat).

Jednocześnie wykonujemy oceny ryzyka stanowiska każdym stanowisku (koszt jednego stanowiska - 40 zł; przy większej liczbie stanowisk - 35 zł/jedno). (Wystawiamy faktury VAT)

   

USŁUGI OUTSOURCINGOWE BHP

Nasza firma świadczy również usługi w zakresie sprawowania nadzoru nad firmami, obejmującego wszelkie zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W ofercie posiadamy dwa pakiety: Pełen nadzór – w skład tego pakietu wchodzi kompleksowe sprawowanie nadzoru nad firmą w obszarach wymienionych poniżej. Wybrane usługi – w ramach tej opcji świadczone są poszczególne usługi określone przez klienta. Wykaz czynności, jakich podejmuje się firma:  

 • ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe,
 • opracowanie wniosków będących konsekwencją ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy/zachorowań na choroby zawodowe,
 • przechowywanie i kompletowanie dokumentów, wyników badań, pomiarów czynników szkodliwych oraz prowadzenie rejestrów dotyczących m.in. chorób zawodowych czy wypadków przy pracy ,
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego,
 • sporządzanie instrukcji odnoszących się do bezpieczeństwa i hieny pracy na danym stanowisku
 • kontrola warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP

Ponadto oferujemy także

 • współpracę w zakresie organizacji badań i pomiarów z laboratoriami, posiadającymi upoważnienia do prowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia bądź warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy

 • raportowanie pracodawcy o występujących zagrożeniach zawodowych (w tym wnioski dotyczące ich usunięcia),
 • kompleksowe doradztwo w zakresie BHP,
 • sporządzanie (przynajmniej raz w ciągu roku) okresowych analiz dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie oraz propozycji rozwiązań technicznych i organizacyjnych, pozwalających unikać występujących problemów również w przyszłości i poprawiać warunki pracy,
 • opracowywanie propozycji rozwoju i modernizacji zakładu z uwzględnieniem rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
 • udział w ocenie planów dotyczących modernizacji zakładu lub poszczególnych jego części, przedstawianie wniosków odnoszących się do przestrzegania zasad BHP w świetle nowych założeń,
 • współudział w przekazywaniu do użytkowania nowych pomieszczeń pracowniczych, urządzeń produkcyjnych lub innych urządzeń, oddziaływujących na bezpieczeństwo środowiska pracy dla pracowników,
 • składanie wniosków w zakresie BHP w odniesieniu do aktualnie praktykowanych oraz planowanych procesów produkcyjnych,
 • składanie pracodawcy wniosków w odniesieniu do przestrzegania zasad ergonomii na stanowiskach pracy,
 • pomoc przy konstruowaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, regulaminów wewnętrznych i zarządzeń czy instrukcji ogólnych dotyczących BHP,
 • pomoc przy ustalaniu zadań osób na stanowiskach kierowniczych w zakresie BHP
 • profesjonalne doradztwo w obszarze organizacji i metod pracy na stanowiskach, gdzie pojawiają się czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe,
 • pomoc przy doborze odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • działalność na terenie zakładu pracy dotycząca popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i pracodawców.


Koszt wszystkich wymienionych powyżej usług oraz szkoleń ustalany jest indywidualnie po kontakcie z klientem. Jako jednostka szkoleniowa dokładamy wszelkich starań, by organizowane przez nas kursy były zgodne z wszelkimi wymaganiami oraz spełniały swój główny cel, jakim jest nauczanie o niebezpieczeństwach i sposobach ich przeciwdziałania w miejscu pracy.

Sprzedajemy instrukcje BHP, oceny ryzyka, BIOZ,


Licznik odwiedzin: 110446